Vijeća mjesnih odbora

Odredbom članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da se mjesni odbor osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

 

VMO DRAGALIĆ

 1. VJEKOSLAV BARTA (HSS) – PREDSJEDNIK
 2. IVAN DAUTOVIĆ (HSS)
 3. MARKO STANIĆ (HSS)
 4. ŽELJKO FRANCUZ (HSS)
 5. SLAĐAN MATIJAŠEVIĆ (HSS)
 6. ŽELJKO BARTH (HDZ)
 7. ZORAN MAJNARIĆ (HDZ)

VMO MEDARI

 1. DRAGAN MATIĆ (HSS) – PREDSJEDNIK
 2. DAVORIN BAN (HSS)
 3. TEODOR KVAKIĆ (HSS)
 4. PETAR SERDAR (SDP)
 5. RADMILA ZELJKO (SDP)

VMO MAŠIĆ

 1. KRISTIJAN JOLIĆ (HSS) – PREDSJEDNIK
 2. VESNA ANDRIJIĆ (HSS)
 3. DAMIR NEZIĆ (HSS)
 4. ILIJA ALAGIĆ (SDP)
 5. DARKO VONIĆ (SDP)

VMO GORICE

 1. GORAN BUNJEVAC (HSS) – PREDSJEDNIK
 2. IVAN FILJEVIĆ (HSS)
 3. BRANKICA FRANJEŠEVIĆ (HSS)
 4. NENAD RAUŠ (HSS)
 5. MATEJ REŠKOVIĆ (HDZ)

VMO POLJANE

 1. SLAVICA MIHIĆ (HSS) – PREDSJEDNIK
 2. ANA KUKIĆ (HSS)
 3. GOJKO KUKIĆ (HSS)
 4. NIKOLA MARIĆ (SDP)
 5. MILE MARIĆ (SDP)

VMO DONJI BOGIĆEVCI

 1. ILIJA PERIĆ (HDZ) – PREDSJEDNIK
 2. NADA PERIĆ (HDZ)
 3. TOMISLAV ŠTINER (HDZ)
 4. RANKO BORČIĆ (SDP)
 5. BRANKO HINIĆ (SDP)

 

 

Odgovori