Vijeća mjesnih odbora

Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora

U utorak, 2. prosinca 2014. godine održane su konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora Donji Bogićevci i Vijeća mjesnog odbora Poljane. Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Donji Bogićevci izabran je Ilija Perić, a za predsjednicu Vijeća mjesnog odbora Poljane izabrana je Slavica Mihić. U četvrtak 4. prosinca 2014. godine u 18,00 sati sazvana je konstituirajuća sjednica

Read More 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Općine Dragalić („Službeni glasnik“ 4/09, 2/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Dragalić na 8. sjednici održanoj 22.09.2014. godine donijelo je Odluku o

Read More